Over kwaliteit, arbo en milieu gesproken

Toolboxmeetings

Het afgelopen jaar kwamen we in Zutphen en Tiel elke vier weken bijeen voor een toolboxmeeting. We gaven aandacht aan onderwerpen als werkvergunningen, taak-risico-analyses, de risico’s van elektriciteit, zwavelwaterstof, specifieke chemicaliën en veranderingen in de procesinstallatie.

 

Dynamische RI&E

We troffen voorbereidingen voor een dynamische risico-inventarisatie & -evaluatie met behulp de Relatics software.

 

Locatie Zutphen

  • Bij wijze van pilot hebben we biogranulaat – met verschillende afdekfolies – buiten opgeslagen. We monitorden de impact op warmteontwikkeling en geuroverlast. Onze aanbevelingen zijn meegenomen in de aanmeldingsnotitie MER Zutphen.
  • We ontvingen de definitieve lozingsvergunning, rekening houdend met de ontwatering van vloeibaar slib van Waterschap Rijn & IJssel. 
  • In het najaar dienden we een aanmeldingsnotitie MER in voor de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit en de verdere inrichting van Fort de Pol.
  • Uit geurmetingen bleek dat we aan de gestelde eisen voldeden. Er waren in totaal vier klachten, die we niet konden toeschrijven aan een specifieke oorzaak.

 

  • Met de omgevingsdienst Achterhoek verschilden we van mening over de toe te passen Euralcode 19 08 05 voor de ontvangst van een mengsel van rwzi-slib met overig uitgegist slib én voor het geproduceerde biogranulaat. We bespraken dit met de waterschappen en provincie Gelderland, maar er is nog geen overeenstemming bereikt.
  • De verschillende hallen en fysieke locaties hebben een eenduidige nummer gekregen om een goede en veilige routing voor het verkeer te krijgen.

 

Locatie Tiel

  • Samen met Waterschap Rivierenland hebben we een projectsite ingericht voor het delen van  dossiers met deze opdrachtgever. Via deze Sharepoint-omgeving worden relevante, actuele documenten met elkaar gedeeld.
  • Na een revisieprocedure ontvingen we opnieuw een omgevingsvergunning.
  • Zoals vermeld hebben we de capaciteit van de koeltoren vergroot én de vulling van het biobed-luchtfilter vervangen. In het voorjaar van 2014 bleek dat we weer aan de emissie-eisen voldeden. We ontvingen in totaal vier geurklachten.

 

Locatie Venlo

We organiseerden in Venlo net als in Zutphen en Tiel de nodige toolboxmeetings en cursussen. Onderwerpen waren onder meer explosieveiligheid (ATEX) en het in gebruik nemen van een nieuwe stoomketel.

 

verder » « terug